MÔ HÌNH PHÁT TRI?N TOÀN DI?N
Trung tâm Anh ng? AMA – American Academy trân tr?ng gi?i thi?u mô hình “Phát Tri?n Toàn Di?n”, ???c xây d?ng trên các giá tr? và tiêu chu?n gi?ng d?y chu?n M?, ??m b?o ch?t l??ng và hi?u qu? cho t?t c? các khóa h?c ti?ng Anh t?i AMA – American Academy.

WEBPOST700X525

Toàn di?n v? k? n?ng Nghe – Nói –??c – Vi?t

Tham gia các khóa h?c t?i AMA, h?c viên ???c ??m b?o kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh m?t cách thu?n th?c và trôi ch?y trong t?t c? các k? n?ng c?n thi?t.

Read More
Print

Toàn di?n v? k? n?ng m?m

T?p trung nhi?u trong ti?ng Anh ?ng d?ng, AMA h??ng h?c viên th?c hành ti?ng Anh theo d? án, phát tri?n và hoàn thi?n k? n?ng m?m, s?n sàng s? d?ng ti?ng Anh m?i lúc m?i n?i

Read More
le-be-giang-summer-fantasy-2015-the-cambridge-certificate-award-ceremony-1

Toàn di?n v? ?i?m thi

??m b?o cho các h?c viên m?t t??ng lai t??i sáng, AMA cam k?t ?i?m thi Cambridge: 12/15 khiên Staters, Movers, Flyers, ??u KET, PET. IELTS ??n 7.0. TOEIC ??n 800

Read More

T?I SAO CH?N AMA?

Ngoài vi?c t?o m?t không khí h?c sinh ??ng, vui nh?n qua th?c hành
các tình hu?ng c? th? theo giáo trình, th?c t? ngoài cu?c s?ng.
….

view profile

TOÀN DI?N V? CH??NG TRÌNH H?C Ch??ng trình h?c t?i AMA là s? k?t h?p hoàn h?o c?a quá trình h?p tác gi?a các chuyên gia n??c ngoài, cung c?p cho h?c viên ch??ng trình và giáo trình h?c chu?n Qu?c t?.


T?I SAO CH?N AMA?

470+
giáo viên b?n ng?
20000+ h?c viên
trên toàn qu?c
Top 10
Th??ng hi?u Sao Vàng
21 trung tâm
kh?p Vi?t Nam
Vi?t Nam
Vi?t Nam
Vi?t Nam
 Dermontti Dawson Authentic Jersey Trey Hopkins Jersey